Эмэгтэй хүн бол маш э м з э г сэтгэлзүйн хувьд тогтвортой б у с байдаг шүү дээ. Тиймээс ч эрчүүд хайртай бүсгүйгээ хайрлаж улам сайхан б о л г о ж ү р г э л ж урмын үгээр тэтгэж байх ёстой. Таны бодолгүй хэлсэн ганц үгэнд ухаангүй ихээр г о м д о х атлаа чанга гэгч нь тэврэх үед чимээгүйхэн баярын нулимс унагаад зогсож байдаг тийм л сайхан хүмүүс шүү дээ. Ингээд та бүхэндээ ямарч нөхцөлд эмэгтэй хүнд хэзээ ч хэлж болохгүй үгсийг хүргэж байна.

1. Чи нэг л о н ц г ү й х а р а г д а ж байна

Тухайн эмэгтэй үнэхээр өвдсөн, с у л ь д с а н харагдаж байвал чи о н ц г ү й х а р а г д а ж байна гэх нь түүнд х а й р г ү й, эсвэл түүнийг ү з э н я д а ж байгаа мэт сэтгэгдэл т ө р ү ү л э х ү й ц х о о с о н х ө н д и й санагдана. Харин түүнд өвчин з о в л о н тохиолдсон х э ц ү ү байхад нь та яагаад багахан ч гэсэн анхаарал хандуулж, х а л а м ж и л ж чадахаараа тус болж б о л о х г ү й гэж?

2. Г а л з у у амьтан

Магадгүй таны хэлдэг үнэн ч байж болно.Гэхдээ л шууд нүүр лүү нь харж байгаад “Г а л з у у” гэж хэлэх нь түүнд ямар х ү н д т у с а х ы г төсөөлж байна уу? Урьд өмнөхөөсөө илүүтэй г а л з у у мэт а а ш и л ж, таниас х о л б о о г о о т а с л а х д а а ч х ү р ч болно. Иймд тохиромжтой м ө ч и й г харж байгаад эвээр тайлбарлаад үзэхийг зөвлөе.

3. Би х ү с э х г ү й байна

Эмэгтэй хүн ингэж хэлээд хэрэггүй л болов уу? Элдвийг төсөөлөн харахдаа г а р г у у д тэд шууд л тэр бүгдийг өөр дээрээ т у с г а ж, х ү н д э э р хүлээж авна. Таныг өөр б ү с г ү й т э й б о л ч и х о ж, намайг тоохоо б а й ч и х а ж гэх мэт чилэн х э ц ү ү х э н байдал үүсгэнэ. Мөн тэр өөрөө с е к с хийхийг х ү с э х г ү й байсан ч таныг х ү с э х л юм бол өөрийгөө у м а р т а ж байдаг гэдгийг санаарай.

4. Г р у п п х а р и л ц а а н д орох уу?

Тэр таны найз б ү с г ү й, эсвэл т а а л а г д д а г б ү с г ү й тань бол хэзээ ч ингэж хэлэхгүй байсан нь дээр. Ямар ч эмэгтэй хүн ийм зүйл сонсоод баяртай хүлээж авна гэж б а й х г ү й шүү дээ. Я а ж ч бодсон найз залуугаа өөр б ү с г ү й т э й х у в а а л ц а х ы г хэн х ү с н э гэж?

5. Өмнө нь х и ч н э э н з а л у у с т а й б о л з о ж байсан бэ?

Дийлэнх бүсгүйчүүд ө н г ө р с ө н амьдралаа с ө х ө х тун д у р г ү й. Ихэвчлэн тэдний харилцаа т а а г ү й байдлаар т ө г с с ө н байх тул түүний э м з э г асуудлыг нь х ө н д ө х гэсний х э р э г г ү й. Хэрвээ та үнэхээр түүндээ х а й р т а й бол өмнөх а м ь д р а л хэнд х а м а а т а й юм бэ? За яахав тэр хариуллаа гэж бодъё. Тэр э р г ү ү л э э д т а н и а с асууна, харин танд х а р и у л а х а д амар байх уу? Тиймээс өөрийгөө ч гэсэн х э ц ү ү байдалд бүү оруулаарай.

6. Найзуудыг ч и н ь ү з э н я д а ж байна

Яахав түүний найзууд г а л з у у с о л и о т о й а а ш и л ж таны д у р г ү й г хүргэдэг байж мэднэ. Гэхдээ энэ талаараа найз бүсгүйдээ хэлээд хэрэггүй, х э р ү ү л л болно. Та түүний найзуудтай биш зөвхөн түүнтэй хамт а м ь д р а х тул бусад хүмүүст т э г т л э э ач холбогдол өгсний х э р э г г ү й. Хэрэв үнэхээр т э с г э л алдаад найзуудыг нь ямар их ү з э н я д д а г гэдгээ хэлж о р х и в о л бөөн х э р ү ү л үүсэх нь га р ц а а г ү й.

7. Миний х у у ч и н н а й з б ү с г ү й

Өөрийнхөө х у у ч и н н а й з б ү с г ү й н талаар ам н э э г э э д ч х э р э г г ү й. Ингэснээр та т э с р э х б ө м б ө г т а в ь ж байна л гэсэн үг. Тэд эхэндээ бага багаар т а н ы я р и а г с о н с о ж, дотроо хадгалж байгаад э г з э г т э й м ө ч и й г тааруулан д э л б э р ч, таныг юу ч үгүй болтол н и р г э э д өгнө гэж м э д э э р э й.

8. Бүгдийг нь и д э х гэж б а й г а а юм уу?

Та сая юу гэсэн бэ? Үнэхээр тэгээд х э л ч и х л э э гэж үү? Тэднийг хоол, зууш идэх үед нь “П ө ө ө х… Чи яасан их и д д э г юм бэ?”, “Ямар х о в д о г юм бэ?, Бүгдийг нь и д э х гэж байгаа юм уу?” гэх з э р г э э р битгий ш ү ү м ж и л. Энэ нь “Чи ч ү н э х э э р т а р г а н юм аа”, “Яг г а х а й шиг х а р а г д а ж байна” гэж хэлж байгаагаас огт я л г а а г ү й х э р э г. Ер нь эмэгтэй хүн их и д д э г байлаа ч, түүнийг ш ү ү м ж л э х эрх өөрөөс нь өөр хэнд ч байхгүй гэдгийг сайн с а н а ж яваарай, залуусаа!

9. Тэр ч х а л у у х а н юм аа.

Хажуугаар тань х а л у у х а н б ү с г ү й зөрөн ө н г ө р ө х төдийд л найз бүсгүй тань ам а с у у ж, тэр х а л у у х а н байна уу? тэр х ө ө р х ө н байна уу? гэхчлэн б а й ц а а ж гарна. Хэрэв тэр бүсгүй үнэхээр х а л у у х а н байсан ч үүнийг н а й з б ү с г ү й д э э хэлээд хэрэггүй л болов уу. Зүгээр л дотроо хадгал. Энэ нь хэн хэнд нь дээр байх бөгөөд элдэв х э р ү ү л ч үүсгэхгүй.

10. Capын т э м д э г чинь и р ч и х э э юу?

Бүсгүйчүүд c a p ы н т э м д э г нь ирэхээр а а ш зан нь т а а г ү й болж, х у в и р ч, о й л г о м ж г ү й болдог. Тэдэнд capын т э м д э г ирдэг гэдгийг та ч, би ч мэднэ. Тэгэхээр заавал асуух ш а а р д л а г а байна гэж үү? Ойлгомжтой юмыг зүгээр о р х и ж, аль болох у у р б у х и м д л ы г нь т ө р ү ү  л э х г ү й г э э р х а л а м ж и л ж, х а й р л а ж, б а с х ү ү идэх д у р т а й амттай зүйлсийг нь авч өгөөрэй.

11. Т а й в ш и р

Бүсгүй танд ихээр б у х и м д а ж, тань руу ү с ч и ж д а й р ч байвал “Т а й в ш и р” гэж хэлэх хэрэггүй. Энэ үг нь яг л “Алив дахиад ж о о х о н у у р л а а д х а а ч, харъя” гэж л чихэнд нь бууна. Харин ийм үг сонссон бүсгүй таны үгэнд орж, т а й в ш р а х б у с харин ч д ү р э л з э н а с н а гэж мэд. Иймд залуу минь арай өөр санаа б о д о ж о л с о н нь дээр биз…

12. Ю у г а а б о д о о д байгаа юм?

Түүний юу б о д о ж б а й г а а нь ойлгомжтой. Зөвхөн таны талаарх б о д о л толгойгоор нь дүүрэн э р г э л д  э ж байдаг юм шүү. “Намайг ө ө р б ү с г ү й т э й х у у р д а г болов уу?, ойрд яагаад х ө н д и й байгаа юм бол? Би буруу зүйл х и й г э э г ү й байгаа?” гээд л маш олон юм бодож байдаг. Харин та яг э г з г и й г нь тааруулаад юу бодож байгааг нь асууж о р х и в о л а я н г ы н х а р а н г а д э л д э ж, э с р э г  э э р э э таныг б а й ц а а ж эхэлнэ гээч.

13. Энэ хүүхэд ү н э х э э р м и н и й х гэж үү?

Хэрэв та с а н а м с а р г ү й байдлаар эсвэл тоглоомоор ж и р э м с э н э х н э р т э э “Энэ хүүхэд ү н э х э э р минийх м ө н юмуу?” гэж асуувал д у у с л а а л гэсэн үг. Та долоо хоногийн дараа эмнэлгийн о р о н дээр л с э р э х байхдаа. Үүнээс гадна б ү с г ү й н сэтгэлд хэзээ ч мартагдахааргүй ш а р х с и й л ж о р х и с о н та насан т у р ш д а а г э м ш и ж а м ь д р а х х э р э г т э й болно.

14. Чи т а в ь с а н уу?

Заавал а с у у л г ү й г э э р царайнаас нь х а р а а д м э д ч и х э ж болох зүйл шүү дээ. Хэрэв б ү с г ү й д болж ө н г ө р с ө н х а л у у х а н харилцаа нь т э г т л э э сайхан с а н а г д а а г ү й, д у р т а в и а г ү й тохиолдолд и н г э ж асуух юм бол т а в л а ж, х о р ш а р ы г нь м а л т а ж байгаа мэт с э т г э г д э л төрүүлнэ. Зүгээр л юу асуух гэж байгаагаа бодож байвал зохилтой.

15. Чамайг ү н с э ж болох уу?

Хэтэрхий б о л о в с о н зан г а р г а х гэж байгаад а л д а ж о р х и с о н залуус олон байдаг юм шүү. Та түүнээс ү н с э ж болох э с э х и й г асуувал, бүсгүй ө ө р и й г тань соёлтой г э х э э с э э илүүтэй с о л и о т о й, өөртөө и т г э л г ү й а м ь т а н байна гэж д ү г н э н э. Зүгээр л зоригтой, өөртөө и т г э л т э й байж түүнийг ү н с. Энэ чинь л түүнд и л ү ү т э й с э т г э г д э л үлдээнэ шүү.

Мэдээллийн эх сурвалж : www.Reach.mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Хэрэв та хоёрын харилцаанд дараах 5 шинж тэмдэг байдаг бол Та хоёр бие биедээ Төгс Итгэлтэй хосууд юм!

Сармис батганы сорвийг ул мөргүй арилгана!